KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát
Camera quay quét 12x có phân tích hình ảnh Bosch AUTODOME IP 4000i
syntax error: select ten_vi,id,tenkhongdau,thumb,mota_vi,photo from table_giaiphap_list where noibat>0 and hienthi =1 order by rand() asc limit 0,4