KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát
Camera phân tích hình ảnh thông minh độ nét 4k Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC
syntax error: select ten_vi,id,tenkhongdau,thumb,mota_vi,photo from table_giaiphap_list where noibat>0 and hienthi =1 order by rand() asc limit 0,4