KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát
Camera chuyên dụng phân tích giao thông Bosch MIC IP dynamic 7000 HD
syntax error: select ten_vi,id,tenkhongdau,thumb,mota_vi,photo from table_giaiphap_list where noibat>0 and hienthi =1 order by rand() asc limit 0,4