KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát

TC-GDB1

TC-GDB1
  • Áp dụng cho thả chốt trên cửa kính không khung
  • Để lắp đặt tấm ốp góc
  • Đối với cửa kính không khung dày 12 - 15mm

Mã: TC-GDB2

  • Kích thước (mm): 103 (L) x 58 (W) x 30 (H)
  • Khối lượng: 0.29 kg
Download
Tên File Download
Datasheet › Việt Nam › English
syntax error: select ten_vi,id,tenkhongdau,thumb,mota_vi,photo from table_giaiphap_list where noibat>0 and hienthi =1 order by rand() asc limit 0,4